Lt En
Pradžia
en

Privatumo ir slapukų politika

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kaip UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, juridinio asmens kodas 303782367, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT- 04215 Vilnius, korespondencijos adresas – Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius (toliau – Bendrovė), tvarko asmens duomenis.

Privatumo politikos nuostatos yra taikomos asmenims, kurie lankosi Svetainėje ir (ar) Bendrovei pateikia savo asmens duomenis, t. y.:

 • asmenims, kurie kreipiasi į Bendrovę teikdami prašymus tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu arba el. paštu;
 • asmenims, kurie lankosi Bendrovės interneto Svetainėje.

Sąvokos

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

Asmens duomenys

bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai jį identifikuoti (pvz.: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).

Asmuo

fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz.: asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę, teikdami prašymus, Bendrovės interneto Svetainės naudotojai ir kt.).

Duomenų tvarkymas

bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz.: rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).

Reglamentas

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir tvarkomų Asmens duomenų apimtis (kategorijos)

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – kai asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.

Tikslas

Asmens duomenų kategorijos ir duomenys

Pateiktų klausimų/prašymų nagrinėjimas ir Asmenų informavimas/atsakymų pateikimas, dalyvavimas Bendrovės organizuojamose ekskursijose Bendrovės patalpose ir teritorijoje Bendrovė tvarko asmens duomenis, vykdydama pateiktų klausimų/prašymų nagrinėjimą ir sprendimą, taip pat teikdama informaciją/atsakymą, organizuodama ekskursijas, vadovaudamasi sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.

Tapatybės duomenys: vardas, pavardė, parašas, kt.

Kontaktiniai duomenys: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.

Asmenų ir objektų saugumas. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų bei kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei savo turto ir objektų (pvz.: automobilių) saugumą, gali vykdyti vaizdo stebėjimą, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimų arba teisėto intereso pagrindu.

Vaizdo įrašų duomenys: vaizdo duomenys, užfiksuoti Bendrovės teritorijoje, kt.

Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi Asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Slapukų duomenys: informacija apie asmens buvimo vietą miesto tikslumu, jo elgesį Bendrovės interneto Svetainėje, kt. (detalesnę informacija apie Bendrovės naudojamus slapukus galite rasti Slapukų politikoje).

Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Asmens duomenų gavimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Asmenys arba Bendrovė juos gauna iš kitų šaltinių, tokių kaip valstybės ar privačių asmenų valdomi registrai, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • Paslaugų teikėjams.Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Institucijoms bei priežiūros institucijoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos institucijoms (pvz.: policijai), priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

Duomenų saugojimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į Asmens numatytas teises.

Taikomos saugumo priemonės

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Asmenų teisės

Asmuo, susisiekęs su Bendrove, turi teisę:

 1. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 3. prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 4. gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos Asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 5. prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 6. apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz.: laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 7. nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Pateiktą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros galite atšaukti parašę mums el. paštu: vkj@ignitis.lt, paskambinę telefonu: +370 620 65856.

Asmenų teisių įgyvendinimas

Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu: Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius, el. paštu: vkj@ignitis.lt ir paskambinę telefonu: +370 620 65856.

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: dap@ignitis.lt.

Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises pagal Reglamentą, Bendrovei turi pateikti Bendrovės patvirtintos formos užpildytą prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmuo, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai, Bendrovės, atsakingo už asmenų aptarnavimą, darbuotojui, Asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • jeigu prašymas pateikiamas per atstovą, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo Asmens vardą, pavardę ir asmens kodą bei pateikti notariškai patvirtintą atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Bendrovė gali atsisakyti imtis veiksmų pagal Asmens prašymą, jeigu Asmens prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas.

Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos pateikia Asmeniui atsakymą, kuriame nurodyta informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, pagal Reglamento 15 - 22 straipsnius. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja Asmenį apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodydama pratęsimo priežastis.

Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti Asmeniui jo prašomą informaciją, jeigu:

 • Asmens duomenys surinkti tiesiogiai iš Asmens ir ši informacija Asmeniui jau buvo pateikta;
 • Asmens duomenys buvo gauti ne iš paties Asmens;
 • Asmens prašomos informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;
 • Asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant prievolę saugoti profesinę paslaptį.

Bendrovė įgyvendindama Asmens teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo Asmens duomenimis:

 • turi teisę paprašyti Asmens sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu Bendrovė tvarko didelį informacijos, susijusios su Asmeniu, kiekį;
 • Asmeniui informacijos pateikia tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie Asmenį yra susijusi ir su kitais asmenimis.

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu Asmens duomenų tvarkymu ir (ar) Asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis ir/ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmenų pareigos

Asmenys, pateikdami Bendrovei savo Asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šioje Privatumo politikoje pateikiamomis Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų Asmenų teikiamus Asmens duomenis, Asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei Asmuo pateikia per neapdairumą.

Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Šioje Privatumo politikoje pateikiamos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis gali būti pateikiama Bendrovės sutartyse, kituose dokumentuose, interneto svetainėje www.vkj.lt arba nuotoliniais kanalais (telefonu, el. paštu ir kt.).

Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ir/arba Bendrovės procesams, Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos pakeitimus Bendrovė informuos, paskelbdama apie tai Bendrovės interneto svetainėje.

Prašymo įgyvendinti BDAR teises forma.

SLAPUKŲ POLITIKA

Šiame dokumente pateikiame informaciją, kaip naudojame slapukus UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės (toliau – VKJ) valdomoje interneto svetainėje www.vkj.lt.

Kas yra slapukai?

Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Mes naudojame slapukus tam, kad galėtume užtikrinti techniškai tvarkingą mūsų valdomų interneto svetainių veikimą. Jums davus sutikimą, slapukus galime naudoti tam, kad galėtume rodyti asmeniškai Jums pritaikytą turinį, teikti tiesioginės rinkodaros informaciją ir kitą Jums asmeniškai pritaikytą informaciją.

Kokius slapukus ir kam naudoja VKJ?

VKJ naudojamų slapukų tipai yra tokie:

Būtinieji slapukai

Būtini tam, kad:

-       Jūs galėtumėte naudotis įvairiomis VKJ valdomos interneto svetainės dalimis;

-       interneto svetainės veiktų, ir jie negali būti išjungti.

Be šių slapukų negalėtume teikti tam tikrų paslaugų.

Šie slapukai nerenka Jūsų duomenų, skirtų profiliavimui ir tikslinei rinkodarai.

Statistiniai slapukai

-       reikalingi tam, kad galėtume sužinoti vartotojų naršymo įpročius VKJ elektroniniuose kanaluose ir galėtume užtikrinti nepriekaištingą vartotojo patirtį juose.

Funkciniai slapukai

-       padeda mums gerinti internetinės svetainės funkcijas ir personalizuoto turinio sprendimus;

-       šie slapukai renka nuasmenintus duomenis ir neseka Jūsų naršymo istorijos išorinėse interneto svetainėse.

Veikimą gerinantys slapukai

-       tai yra trumpalaikiai slapukai, kurie saugojami tol, kol svetainės lankytojas laiko atidarytą interneto naršyklę, užtikrinus prieigą prie svetainės. Seanso slapukai primena svetainei, ką lankytojas pasirinko ankstesniame puslapyje, tokiu būdu išvengiant pakartotinio informacijos įvedimo.

VKJ svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapukas

Tipas

Slapuko galiojimo laikas

EW4SITE

Būtinieji

Iki sesijos pabaigos

SITEXRF

Būtinieji

Iki sesijos pabaigos

POST XSRF

Būtinieji

Iki sesijos pabaigos

__ga

Būtinieji

2 metai

__gid

Būtinieji

24 val.

privacy_verify

Funkciniai

10 dienų

privacy_2

Funkciniai

10 dienų

privacy_3

Statistiniai

10 dienų

privacy_4

Funkciniai

10 dienų

_gat

Būtinieji

1 min.

Kaip valdyti slapukų nustatymus?

Apsilankę VKJ valdomoje interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Savo naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą, juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti ar pašalinti, tiesiog apsilankykite puslapyje  www.allaboutcookies.org ir Jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

Visos teisės saugomos © 2018. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
EU